Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.kameryszpiegowskie.waw.pl (wersja V1.1) – niniejsza polityka prywatności zawiera zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

1.Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.enexus.PL jest firma Nexus Jarosław Gaładyk, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 69/77, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8262180295, REGON: 146175462, z głównym miejscem wykonywania działalności w Warszawie, ul. Wazów 8A, 01-986 Warszawa, zwana dalej „enexus.pl” lub „Administrator”.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontaktując się z enexus.pl następującymi sposobami:

•pod adresem e-mail: sklep@enexus.pl lub kontakt@enexus.pl;
•telefonicznie pod numerem: 500-565-541;
•pisemnie pod adresem: Nexus Jarosław Gaładyk, ul. Wlczyska 69/77, 01-931 Warszawa;
•poprzez formularz kontaktowy w zakładce „kontakt” na stronie internetowej enexus.pl

Osoby niepełnoletnie lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wprowadzać dane osobowe (oraz korzystać z serwisu enexus.pl) wyłącznie wtedy, gdy osiągnęły wiek umożliwiający im samodzielne wyrażanie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

2. INFORMACJA O ZAKRESIE POZYSKIWANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1.enexus.pl pozyskuje dobrowolnie następujące dane:

– imię i nazwisko oraz nazwa (firma) podmiotu;
– adres e-mail
– adres: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, gmina, województwo, kraj
– login i numer ip komputera
– numer telefonu
– w przypadku przedsiębiorców: nazwę przedsiębiorcy, numery NIP i REGON, ewentualnie numer KRS
– po wyrażeniu zgody – dane dostarczane przez pliki cookies (patrz poniżej pkt 3)
– w przypadku użytkowników, którzy zarejestrowali się za pomocą serwisów społecznościowych lub zintegrowali swoje konto z serwisami społecznościowymi – imię i nazwisko użytkownika w tych serwisach społecznościowych, płeć, zdjęcie użytkownika, sieć znajomych
– pozyskiwane z innych źródeł dane informujące o stronie internetowej, która przekierowała Użytkownika na stronę enexus.pl

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

1. Dane osobowe przetwarzane są przez enexus.pl gdy jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/umów zawieranych pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a enexus.pl lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy tj.

a)umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, pełnego korzystania z serwisu enexus.pl, dokonywania transakcji zakupu/sprzedaży i płatności za towary oferowane w sklepie internetowym www.enexus.pl
b) zakładania i zarządzania kontem lub kontami użytkownika, oraz zapewnienia obsługi konta i rozwiązywania problemów technicznych;
c) obsługi zgłoszeń, które użytkownik kieruje do enexus.pl (np. przez formularz kontaktowy);
d) kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług i realizacją umowy.

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej zwane „RODO”) – przetwarzanie danych osobowych w tym celu następuje w oparciu o zaakceptowany przez użytkownika regulamin, przetwarzanie danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie tej osoby. Dane powyższe enexus.pl będzie przetwarzać do czasu realizowania umowy, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez enexus.pl również dla celów podatkowych i rachunkowych.

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez enexus.pl w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów enexus.pl. Dane w tym celu będziemy przetwarzać dopóki użytkownik nie zgłosi sprzeciwu o którym mowa w pkt. 9 lit. d. Wykorzystujemy ww. dane w celach:
a) marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenie analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu dopasowanego pod kątem produktów lub usług którymi użytkownik może być zainteresowany);
b) kontaktowania się z użytkownikiem, po uprzednim wyrażeniu na to zgody, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności poprzez e-mail lub telefon;
c) obsługi reklamacji, obsługi zgłoszonych problemów technicznych, obsługi zwrotu towarów w przypadku, gdy użytkownik złoży reklamację lub prześle zgłoszenie reklamacyjne lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
d) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o dobrowolną zgodę wyrażoną przez użytkownika. Dane te enexus.pl będzie przetwarzać do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika. Zgodę można odwołać w każdej chwili, a nadto użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych;
e) badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług;
e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych;
f) zapewnienia obsługi usług płatniczych
g) prowadzenia analiz statystycznych

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA I SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH.

1. Każda osoba fizyczna ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane przez Administratora, jak również ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto osoba ta ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody wywołuje efekt od momentu otrzymania przez Administratora oświadczenia o cofnięciu zgody.


2. Każda osoba fizyczna ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
a) jego dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane przez enexus.pl lub w inny sposób przetwarzane;
b) zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) wniesie sprzeciw, o którym mowa w pkt. 7 i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub gdy jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

3. Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli według niej, jej dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Wówczas do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych enexus.pl nie będzie przetwarzać tych danych.

4. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jej praw związanych z ochroną danych osobowych.

5. Każda osoba fizyczna ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez enexus.pl danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku enexus.pl zaprzestanie przetwarzania, o ile nie będzie innych podstaw do przetwarzania tych danych.

6. Każda osoba fizyczna, na żądanie, może otrzymać w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie swoje dane osobowe, które zostały podane enexus.pl, ma również prawo żądać, aby enexus.pl przesłał te dane innemu administratorowi, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tej osoby lub na podstawie umowy;
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

7. Każda osoba fizyczna może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku, gdy:
a)kwestionuje prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający zweryfikować prawidłowość tych danych enexus.pl zaprzestanie ich przetwarzania;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) enexus.pl nie będzie już potrzebować tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – wówczas enexus.pl zaprzestanie przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy uprawniały enexus.pl do ich przetwarzania i są nadrzędne wobec podstaw wniesionego sprzeciwu.

8.Dane osobowe Użytkowników gromadzone są za pośrednictwem strony internetowej www.enexus.pl, za pomocą poczty elektronicznej, formularza kontaktowego oraz kontaktów telefonicznych. enexus.pl może przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest marketing usług własnych i wyłącznie po uzyskaniu zgody od osoby, której dane dotyczą. Zgodę tę można odwołać w każdej chwili, a nadto użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

5. KOMU PRZEKAZUJEMY UZYSKANE DANE OSOBOWE ?

1. Dane osobowe użytkowników Administrator przekazuje innym podmiotom tylko w celu realizacji ww. usług lub wykonania umowy sprzedaży lub dostawy towarów oraz w przypadku innych uzasadnionych prawnie celów enexus.pl, każdorazowo za zgodą danej osoby. Podmiotami, którym enexus.pl przekazuje dane są:

a) operatorzy płatności elektronicznych (PayU, Paypal, Blue Media S.A);
b) firmy kurierskie (np. DPD, Inpost, DHL), pośrednicy kurierscy, operatorzy pocztowi – odpowiedzialni za dostarczenie zamówionych produktów lub dokumentów z nimi związanych, dostarczanie produktów w przypadku obsługi zwrotów, reklamacji;
c) podmioty świadczące usługi informatyczne i nowych technologii;
d) podmioty prowadzące obsługę rachunkowo-księgową na rzecz administratora;
e) podmioty świadczące usługi marketingowe, komunikacyjne, analityczne;
f) podmioty świadczące usługi prawne i windykacyjne;
g) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe).

2. Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a enexus.pl oraz do prawidłowego wykonania usług związanych z realizacją umowy przez partnerów enexus.pl, oraz do nawiązania ewentualnego kontaktu przez enexus.pl z daną osobą fizyczną.

3. enexus.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. enexus.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. enexus.pl przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z serwisu enexus.pl (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu (takich jak np. dane pozyskiwane za pomocą usługi Google Analytics). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Anonimowe dane eksploatacyjne mogą być dostępne dla podmiotu udostępniającego usługę do ich wygenerowania (np. Google).

5. Na stronie internetowej enexus.pl mogą występować odnośniki do innych stron internetowych i treści dostępnych poza stroną administratora. enexus.pl wskazuje, że po przejściu na te strony, użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych stron. Dane gromadzone przez te podmioty podlegają politykom prywatności przyjętym przez te podmioty.

6. enexus.pl może przekazywać zanonimizowane dane statystyczne swoim partnerom, klientom lub kontrahentom.

6. JAK DŁUGO DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ ADMINISTRATORA?

1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, umożliwienia skorzystania z uprawnień związanych z rękojmią dla dostarczonych towarów i usług, lub do czasu cofnięcia określonej zgody.

2. Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez użytkownika, którego dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie – nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat.

3. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych enexus.pl będzie przechowywać dane przez okres, w którym enexus.pl zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY I INFORMACJE KOŃCOWE

1. enexus.pl może zlecać wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności dostawcom usług IT w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

2. enexus.pl informuje, że w oparciu o pozyskane dane mogą być kierowane do osoby fizycznej korzystającej z usług enexus.pl spersonalizowane informacje handlowe związane z produktami lub usługami enexus.pl jak również sugestie tworzone w oparciu o pozyskane dane (np. sugestie produktów na podstawie historii zakupów użytkownika) Takie działania odbywają się w sposób zautomatyzowany za pomocą dostępnych narzędzi marketingowych lub analitycznych. Skorzystanie przez daną osobę z takich spersonalizowanych informacji handlowych lub sugestii jest dobrowolne.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/

LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych i opisanych powyżej.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK UDZIELAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. Blackberry